Przejdź do treści strony
Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka prywatności

Polityka prywatności http://pzdkkozle.biuletyn.info.pl

 

W RAMACH ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  Z  DNIA 27 KWIETNIA 2016 r.

W RAMACH USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 10 MAJA 2018r. (DZ.U. z 2018r. poz. 1000)

 

Szanujemy i chronimy prywatność naszych Klientów i Użytkowników. Dlatego też opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych o Klientach w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kędzierzynie – Koźlu oraz Użytkownikach strony internetowej - www.pzdkkozle.biuletyn.info.pl

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Klient – każdy podmiot, dla którego wykonano transakcję  handlową.
 • Użytkownik - każdy podmiot, który skontaktował się z nami, ale nie wykonano dla niego żadnej transakcji  handlowej.
 • RODO – skrót  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 1 Dane osobowe – jak je chronimy

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Skarbowa 3E,  47-200 Kędzierzyn – Koźle.
 • Inspektor Ochrony Danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kędzierzynie – Koźlu ,adres e-mail: ab42arek@interia.pl.pl
 • Dane osobowe Klientów i Użytkowników przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.
 • Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni (upoważnieni) pracownicy.
 • Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa: w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017r. poz. 1217) , ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie upoważnienia (art. 6 ust. 1 lit. a (UE)2016/679) od Użytkownika w ramach kontaktu w celach reklamowych, dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b (UE)2016/679 w celu zrealizowania umowy handlowej z Klientem oraz przesłania Klientowi  korespondencji.
 • Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji dotyczących Klientów i Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator w tym zakresie stosuje zasady określone w rozporządzeniu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w szczególności art. 5-7, art. 12-13).

§ 2 Dane osobowe - w jaki sposób je wykorzystujemy

 • Szanujemy prawo do prywatności Klientów i Użytkowników naszej strony www.pzdkkozle.biuletyn.info.pl . Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy jedynie do realizacji transakcji handlowych i promocji. Podane informacje przez Użytkowników są dobrowolne. Dane dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, dane osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych działających w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej Klientami dobrowolnie podają swoje dane, które są niezbędne do zawarcia transakcji  handlowej.
 • Dane osobowe są niezbędne do dokonania realizacji transakcji  handlowej, dostarczenia wysyłki, a także otrzymywania informacji promocyjnych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Gromadzimy następujące dane:
  imię i nazwisko,
  adres e-mailowy,
  adres pocztowy,
  adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany adres pocztowy),
  numer telefonu,
  Firma,
  NIP,
  szczegóły dotyczące płatności czy dane konta bankowego.
 • Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora bezpośrednio lub za pomocą podmiotów przetwarzających, za pomocą których Administrator wykonuje zawarte z Klientami umowy i z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym Administrator danych osobowych jest upoważniony do przekazania imienia i nazwiska oraz adresu, telefonu, czy adresu e-mail Klienta na rzecz osoby trzeciej wyłącznie w celu dostarczenia produktu do Klienta (na przykład operatorów systemów płatności, naszej firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A.).
 • Administrator informuje, że celem dochodzenia roszczeń, na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym, mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach dokonywania zleceń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kędzierzynie – Koźlu (imię i nazwisko, adres., szczegółów  zlecenia), a także inne dane konieczne do dochodzenia roszczenia, w tym również roszczenia odszkodowawczego.
 • Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane udostępnione przez Klienta/Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
 • Dane osobowe Klienta/Użytkownika nie będą udostępniane podmiotom spoza obszaru Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
 • Dane osobowe Klienta/Użytkownika są przechowywane:
  • przez okres 3 lat w przypadku zgody wyrażanych w celu, wysyłki mailowej materiałów marketingowych i handlowych, kontaktu telefonicznego celem przedstawienia oferty usługowej,
  • przez czas realizacji zlecenia oraz okres wymagany przepisami prawa dla celów księgowych (ustawa o podatku dochodowym), dla celów realizacji praw wynikających z gwarancji, jeżeli została udzielona, praw wynikających z reklamacji lub innych celów wynikających z umów zawartych z Klientami,
  • przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń; co w przypadku Klientów -nie przedsiębiorców wynosi 10 lat, a w przypadku Klientów – przedsiębiorców wynosi 3 lata.

§ 3 Prawa Klientów i Użytkowników oraz zasady w ramach ochrony danych osobowych

 • Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator w tym zakresie stosuje zasady określone w rozporządzeniu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w szczególności art. 5-7, art. 12-13).
 • Administrator zapewnia przetwarzanie danych stosując następujące zasady, zgodne z rozporządzeniem(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
  • zasadę zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – przetwarzanie danych odbywa się z zachowaniem powyższych zasad,
  • zasadę ograniczenia celu przetwarzania danych - cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony oraz zgodny z prawem,
  • zasadę minimalizacji danych – dane osobowe przetwarzane przez Administratora są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  • zasadę prawidłowości danych – Administrator podejmuje działania, aby przetwarzane przez niego dane były prawidłowe oraz stwarza możliwości techniczne, aby poprawa danych była możliwa,
  • zasadę ograniczenia przechowania danych – dane są przechowywane przez Administratora tylko przez czas jaki jest niezbędny do celów, w jakim dane są przetwarzane oraz dla celów archiwalnych,
  • zasadę integralności i poufności danych – Administrator przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
  • zasadę rozliczalności – Administrator przetwarza dane w sposób zgody z prawem z możliwością wykazania przestrzegania obowiązujących przepisów.
 • Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta/Użytkownika swoich danych osobowych, Klienci i Użytkownicy:
  • mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskiwania informacji o celach przetwarzania, a także uzyskania kopii swoich danych osobowych,
  • mają prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora.
  • mają prawo do przenoszenia danych osobowych albo jeżeli jest to technicznie możliwe, żądać od Administratora aby ten przesłał dane osobowe bezpośrednio do innego administratora,
  • mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora
  • mają prawo tylko Użytkownicy do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych(art. 6 ust. 1 lit. a (UE)2016/679)
  • mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Klient/Użytkownik może zgłaszać żądania realizacji swoich praw za pomocą poczty  lub pisemnie na adres Administratora: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Skarbowa 3E, 47-200 Kędzierzyn – Koźle.
 • Administrator, w razie wystąpienia przez Klienta/Użytkownika z uprawnieniami wynikającymi z praw wymienionych w rozporządzeniu (UE) 2016/679 ,art.12, ust 3. Administrator spełnia żądane albo odmawia jego spełnienia podając przyczynę odmowy, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania, chyba, że z przyczyn technicznych lub niezależnych od Administratora spełnienie żądania nie będzie możliwe w w/w podanym terminie. W takim przypadku Administrator poinformuje o tym fakcie Klienta/Użytkownika i wyznaczy kolejny termin nie dłuższy niż kolejne 30 dni.
 • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania tych danych osobowych, które są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń wobec Klienta a także do wywiązywania się z obowiązku nałożonego na Administratora obowiązującym prawem. Mogą to być w szczególności dane takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres-mail, numer i szczegóły zlecenia.
 • Klientowi/Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-09-2018
  przez: Arkadiusz Kryś
 • opublikowano:
  12-09-2018 10:25
  przez: Arkadiusz Kryś
 • zmodyfikowano:
  12-09-2018 11:24
  przez: Arkadiusz Kryś
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 541
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
47-200 Kedzierzyn-Koźle
ul. Skarbowa 3e
NIP: 749-20-417-92 REGON: 160212293

Dane kontaktowe:

tel.: 77 482 91 32, 77 482 91 33
fax: 77 482 91 32 w. 104
e-mail: drogi@powiat.kedzierzyn-kozle.pl