Przejdź do treści strony
Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura i warunki zajęcia pasa drogowego


 

Dokumenty wymagane do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:
 
a.    zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej
·       wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;
·       ksero decyzji zarządcy drogi uzgadniającej warunki zajęcie pasa drogowego;
·       plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia, z podaniem jego wymiarów
 w skali 1:500 lub 1:1000;
·       ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy prowadzonych robót;
·       projekt lub schemat (gdy nie jest wymagany projekt) organizacji ruchu i zabezpieczenia robót;
·       szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
b.  zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
·       wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;
·       ksero decyzji zarządcy drogi uzgadniającej lokalizację urządzeń w pasie drogowym;
·       plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem w skali 1:500 lub 1:1000;
·       ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy;
·       projekt lub schemat (gdy nie jest wymagany projekt) organizacji ruchu i zabezpieczenia robót;
·       szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
c.   zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
·      wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;
d.    zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu budowy zjazdu
·       wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
·       ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1: 25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego
·      szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
·       zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
·       oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę zjazdu
·       uzgodnienia dokumentacji - do wglądu.
e.    zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia reklamy
·       wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
·       plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia, ze wskazaniem miejsca
 ustawienia reklamy w skali 1:500 lub 1:1000;
·       projekt graficzny reklamy
 
Termin i  sposób załatwienia
 
Decyzja administracyjna w sprawie jest wydawana bezzwłocznie w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. Decyzja jest wysyłana pocztą lub na życzenie może być odebrana bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu.
W przypadku wystąpienia braków w złożonych dokumentach Strona jest wezwana pismem do ich usunięcia w przeciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Nie usunięcie braków skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie Decyzji. Decyzja jest wykonywana natychmiast w przypadku nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności (na podstawie Art. 108 Kpa). Jeżeli decyzja jest zgodna z żądaniami wszystkich stron podlega ona wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.
 
Przepisy prawne
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 1264).

Uchwała Nr XV/105/2004 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 marca 2004 r. (Dz.U.W.O. nr 37 z dnia 30 marca 2004 r. poz. 1098) wraz ze zmianami Uchwałą Nr VIII/40/2007 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 maja 2007 r. (Dz.U.W.O. nr 50 z dnia 29 maja 2007 r. poz. 1618).

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

 

Pliki do pobrania:

 

Podmiot udostępniający: Powiatowy Zarząd Dróg w K-Koźlu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Smarzoch
Data wytworzenia: 2011-12-13

 

 


 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  13-12-2011
  przez: Arkadiusz Kryś
 • opublikowano:
  13-12-2011 14:10
  przez: Monika Smarzoch
 • zmodyfikowano:
  14-09-2018 12:29
  przez: Arkadiusz Kryś
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 3193
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
47-200 Kedzierzyn-Koźle
ul. Skarbowa 3e
NIP: 749-20-417-92 REGON: 160212293

Dane kontaktowe:

tel.: 77 482 91 32, 77 482 91 33
fax: 77 482 91 32 w. 104
e-mail: drogi@powiat.kedzierzyn-kozle.pl