Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2058 O ul. Nowowiejska w Kędzierzynie - Koźlu

nowa podstrona, dodana 2008-12-03

 

 
 
Kędzierzyn-Koźle: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2058 O ul. Nowowiejska w Kędzierzynie - Koźlu
Numer ogłoszenia: 254260 - 2008; data zamieszczenia: 03.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu , ul. Skarbowa 3E, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 077 4829133, faks 077 4829132.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2058 O ul. Nowowiejska w Kędzierzynie - Koźlu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot Zamówienia obejmuje budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2058 O ul. Nowowiejska w Kędzierzynie - Koźlu. Zamówienie obejmuje: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno - bitumicznych (głębokość cięcia 8 cm), mechaniczne rozebranie nawierzchni wzdłuż krawędzi jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 8 cm, roboty ziemne (koryto pod chodnik i zjazdy, rowki krawężnikowe i ściek), wywóz materiałów z rozbiórki, wykonanie warstwy odcinającej pod ławy krawężnikowe zagęszczanej mechanicznie piaskiem (po zagęszczeniu 10 cm), wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki, ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej i krawężników na łukach, ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnię chodnika i wjazdów, warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem pod chodnik i zjazdy (grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm), ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej, ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnię chodnika (grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod zjazdy indywidualne i publiczne, warstwa dolna (grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod zjazdy, warstwa górna (grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm), wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o gr. 6 cm na podsypce z miału kamiennego, wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej na zjazdach publicznych i przy krawężniku (sposób wbudowania ręczny), skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm pomiędzy krawężnikiem i krawędzią jezdni oraz na zjazdach publicznych (sposób wbudowania ręczny). Zamówienie obejmuje również przestawienie ogrodzenia. 1. Przedmiot zamówienia oraz szczegółowy zakres robót określają: - Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ. Dokumentacja projektowa zawiera: 1. Projekt zagospodarowania terenu; 2. Opis techniczny projektu; 3. Przedmiar robót; 4. Część rysunkową; 5. BIOZ. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiO) stanowiące załącznik do SIWZ. - Wizja lokalna. Wymagana przez Zamawiającego minimalna gwarancja: 60 miesięcy. 2. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: a) Wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu. b) Oznakowanie robót wg. zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. c) Utrzymanie oznakowania w trakcie wykonywania robót. d) Organizację i zagospodarowanie placu budowy. e) Wywóz materiałów rozbiórkowych na Miejskie Składowisko Odpadów lub inne miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. f) Likwidację placu budowy.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.32.22-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. Opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. II. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymienionych warunków. 1.Zamawiający żąda, aby Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w niniejszym postępowaniu złożył wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6) niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający żąda, aby dokumenty składane były odpowiednio w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. Zamawiający uzna wymienione powyżej warunki udziału w postępowaniu za spełnione na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych i opisanych w specyfikacji oraz złożonych przez wykonawcę. 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawców dokumentów, których listę zawiera pkt 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8. Brak jakiegokolwiek z wymienionych w pkt. 6 niniejszej SIWZ dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o spełnieniu tych warunków, pełnomocnictw lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie, zawierającego błędy, niewłaściwie poświadczonego (np.: nie poświadczenie klauzulą za zgodność z oryginałem odpisu lub kopii), lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa spowoduje wezwanie przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzuceniem oferty. 9. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
·                       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty wypełniony ściśle według załączonego wzoru druk nr 1. 2. Kosztorysy ofertowe - druk nr 2 i druk nr 2a. 3. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych- druk nr 3. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, tj. od 03.12.2003 r. do 02.12.2008 r. robót budowlanych (co najmniej jednej), odpowiadających swoim rodzajem i wartością (wartość oferty brutto) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te (co najmniej jedna) zostały wykonane należycie. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w w/w okresie przynajmniej jednej roboty o wartości co najmniej 100 000 zł brutto - druk nr 5. 9. Wykaz osób (sporządzony według wzoru stanowiącego druk nr 6 do niniejszej SIWZ), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: a) kierownik budowy - z co najmniej 3 letnim stażem pracy na stanowisku. Wykonawca dołączy uprawnienia budowlane do prowadzenia robót drogowych kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (ważne na czas realizacji zadania). 10. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 9, wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował. 11. Podpisany projekt umowy wraz z kartą gwarancyjną przez osobę upełnomocnioną do reprezentowania Wykonawcy - druk nr 4. (podpisanie projektu umowy przez wykonawcę jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków w niej zawartych). 12. Pełnomocnictwo wykonawcy wiodącego - druk nr 7 (załączyć tylko do ofert składanych przez wykonawców występujących wspólnie lub przez spółki cywilne)..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdkkozle.biuletyn.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu ul. Skarbowa 3E 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2008 godzina 09:45, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu ul. Skarbowa 3E 47-200 Kędzierzyn-Koźle, I piętro.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Pliki do pobrania:

Pliki dokumentacji projektowej:

Zmiany w SIWZ.
 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Zmiana 2 SIWZ

Podmiot udostępniający: Powiatowy Zarząd Dróg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Smarzoch
Data wytworzenia: 2008-12-03
Metryczka
  • opublikowano:
    03-12-2008 14:41
    przez: Monika Smarzoch
  • zmodyfikowano:
    19-12-2008 15:30
    przez: Monika Smarzoch
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
47-200 Kedzierzyn-Koźle
ul. Skarbowa 3e
NIP: 749-20-417-92 REGON: 160212293

Dane kontaktowe:

tel.: 77 482 91 32, 77 482 91 33
fax: 77 482 91 32 w. 104
e-mail: drogi@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×