Przejdź do treści strony
Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w sezonie zimowym 2008/2009


 

 
Kędzierzyn-Koźle: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w sezonie zimowym 2008/2009
Numer ogłoszenia: 263726 - 2008; data zamieszczenia: 18.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu , ul. Skarbowa 3E, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 077 4829133, faks 077 4829132.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w sezonie zimowym 2008/2009.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach powiatowych (jezdniach) na terenie Kędzierzyna - Koźla z zachowaniem standardu IV w sezonie zimowym 2008/2009. Zamówienie obejmuje: zimowe utrzymanie dróg powiatowych poprzez: odśnieżanie, usuwanie śliskości realizowane przy użyciu następujących środków sprzętowo transportowych : - solarki z pługiem odśnieżnym średnim - 2 szt., - sprzętu załadunkowego (ładowarki ) - 1 szt. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem ( odśnieżaniem ) wynosi - 62,105 km. Długość odcinków do posypywania - 45,812 km. Przedmiot zamówienia oraz szczegółowy zakres usług określają: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiO) stanowiąca załącznik do SIWZ, - wykaz dróg powiatowych miejskich objętych zimowym utrzymaniem stanowiących załącznik nr 1 do umowy, - standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych stanowiące załącznik nr 2 do umowy, - wizja lokalna. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: - dostawy soli drogowej ( łącznie z zakupem ) wraz z przygotowywaniem solanki , - załadunek materiałów do zimowego utrzymania dróg, - zabezpieczenie dyżurnego do dysponowania sprzętem , podawania informacji o stanie dróg do ośrodka dyspozycyjnego akcji zimowej (Zamawiający), - prowadzenie dokumentacji technicznej zimowego utrzymania dróg, - zapewnienie stałej łączności telefonicznej z dyżurnymi, kierowcami, operatorami sprzętu przy użyciu telefonów komórkowych i stacjonarnych, - uzgodnienie oznakowania pojazdów, - wykonanie i stosowanie oznakowania w trakcie prowadzenia usług..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. Opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. II. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymienionych warunków. 1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w niniejszym postępowaniu złożył wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6) niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający żąda, aby dokumenty składane były odpowiednio w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. Zamawiający uzna wymienione powyżej warunki udziału w postępowaniu za spełnione na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych i opisanych w specyfikacji oraz złożonych przez wykonawcę. 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawców dokumentów, których listę zawiera pkt 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8. Brak jakiegokolwiek z wymienionych w pkt. 6 niniejszej SIWZ dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o spełnieniu tych warunków, pełnomocnictw lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie, zawierającego błędy, niewłaściwie poświadczonego (np.: nie poświadczenie klauzulą za zgodność z oryginałem odpisu lub kopii), lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa spowoduje wezwanie przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzuceniem oferty. 9. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..
·                       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty wypełniony ściśle według załączonego wzoru druk nr 1. 2. Kosztorys ofertowy - druk nr 2. 3. Podpisany projekt umowy przez osobę upełnomocnioną do reprezentowania - druk nr 3 (podpisanie projektu umowy przez wykonawcę jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków w niej zawartych). 4. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych- druk nr 4. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp do (przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna lub w inny sposób) w pełni sprawnych (nie zaangażowanych przy innych robotach) jednostek: - solarki z pługiem odśnieżnym średnim - 2 szt., - sprzętu załadunkowego (ładowarki ) - 1 szt. - druk nr 5. 7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 6, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował. 8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, tj. od 16.12.2005 r. do 17.12.2008 r. usług (co najmniej jednej usługi - prowadzenie przez co najmniej jeden okres zimowy usługi zimowego utrzymania dróg) odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości (wartość oferty brutto), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te (co najmniej jednej ) zostały wykonane należycie. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w w/w okresie przynajmniej jednej usługi o wartości co najmniej 100 000 zł brutto - druk nr 6. 9. Pełnomocnictwo wykonawcy wiodącego - druk nr 7 (załączyć tylko do ofert składanych przez wykonawców występujących wspólnie lub przez spółki cywilne).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdkkozle.biuletyn.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu ul. Skarbowa 3E 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2008 godzina 08:45, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu ul. Skarbowa 3E 47-200 Kędzierzyn-Koźle, I piętro.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 

Ploki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: Powiatowy Zarząd Dróg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Smarzoch
Data wytworzenia: 2008-12-18
Metryczka
  • opublikowano:
    18-12-2008 13:13
    przez: Monika Smarzoch
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
47-200 Kedzierzyn-Koźle
ul. Skarbowa 3e
NIP: 749-20-417-92 REGON: 160212293

Dane kontaktowe:

tel.: 77 482 91 32, 77 482 91 33
fax: 77 482 91 32 w. 104
e-mail: drogi@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×