Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualizacja ewidencji dróg powiatowych pozamiejskich na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

 
Kędzierzyn-Koźle: Aktualizacja bazy danych ewidencji dróg i oprogramowania do jej prowadzenia, zebranie i wprowadzenie danych drogowych do bazy danych ewidencji dróg oraz przeprowadzenie wizualnej oceny stanu nawierzchni dla odcinków dróg powiatowych pozamiejskich na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
Numer ogłoszenia: 261046 - 2008; data zamieszczenia: 12.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu , ul. Skarbowa 3E, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 077 4829133, faks 077 4829132.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktualizacja bazy danych ewidencji dróg i oprogramowania do jej prowadzenia, zebranie i wprowadzenie danych drogowych do bazy danych ewidencji dróg oraz przeprowadzenie wizualnej oceny stanu nawierzchni dla odcinków dróg powiatowych pozamiejskich na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja bazy danych ewidencji dróg i oprogramowania do jej prowadzenia, zebranie i wprowadzenie danych drogowych do bazy danych ewidencji dróg oraz przeprowadzenie wizualnej oceny stanu nawierzchni dla odcinków dróg powiatowych pozamiejskich na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Zakres prac: a) aktualizacja, zebranie i zakodowanie kompletu danych, stabilizujących usytuowanie punktów węzłowych oraz długości poszczególnych odcinków międzywęzłowych w ramach przyjętego systemu, b) oznaczenie i udokumentowanie lokalizacji poszczególnych punktów węzłowych przyjętego systemu referencyjnego, c) aktualizacja i zebranie danych na temat elementów obligatoryjnie wymaganych w zakresie drogowej części ewidencji dróg na ciągach wytypowanych odcinków dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu, przeprowadzone w dowiązaniu do poszczególnych odcinków międzywęzłowych w ramach przyjętego systemu referencyjnego oraz zakodowanie ich w bazie danych programu SIBView5, d) identyfikacja oraz ocena stanu nawierzchni, która ma być przeprowadzona na podstawie wizualnej oceny stanu nawierzchni według metody BIKB-IBDM, e) sformułowanie wniosków utrzymaniowych na podstawie wyników uzyskanych w ramach przeprowadzonej wizualnej oceny stanu nawierzchni oraz danych archiwalnych, udostępnionych przez Zamawiającego, f) wydruk i zapis w pliku *.PDF arkuszy oceny stanu wg metody BIKB-IBDM, potwierdzających uzyskane wyniki identyfikacji i oceny stanu na poszczególnych odcinkach identyfikacyjnych, g) opracowanie i przekazanie wizualizacji wyników przeprowadzonej oceny stanu nawierzchni jezdni w formie tzw. mapy stanu (format AO), h) aktualizacja bazy danych ewidencji dróg oraz oprogramowania do jej prowadzenia. Przedmiot zamówienia oraz szczegółowy zakres prac określa Opis Przedmiotu Zamówienia..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.80.00-1, 74.23.24.00-8, 74.30.00.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. Opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. O zamówienie publiczne mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) wykażą się doświadczeniem zawodowym, wyrażającym się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej dwóch kompleksowych zadań (gromadzenie danych, zaliczanych do ewidencji dróg oraz wizualna ocena stanu nawierzchni wg metody BIKB-IBDM), odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (wartość oferty brutto), potwierdzonymi dokumentami o wykonaniu tych prac z nalezytą starannością b) wykażą, że w terminie składania oferty do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia zatrudnione będą osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i że posiadają wymagane dla realizacji w/w prac licencje oraz potwierdzone referencjami doświadczenie. II. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymienionych warunków. 1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w niniejszym postępowaniu złożył wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6) niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający żąda, aby dokumenty składane były odpowiednio w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. Zamawiający uzna wymienione powyżej warunki udziału w postępowaniu za spełnione na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych i opisanych w specyfikacji oraz złożonych przez wykonawcę. 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawców dokumentów, których listę zawiera pkt 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia. a) wykażą się doświadczeniem zawodowym, wyrażającym się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej dwóch kompleksowych zadań (gromadzenie danych, zaliczanych do ewidencji dróg oraz wizualna ocena stanu nawierzchni wg metody BIKB-IBDM), odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (wartość oferty brutto), potwierdzonymi dokumentami o wykonaniu tych prac z należytą starannością b) wykażą, że w terminie składania oferty do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia zatrudnione będą osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i że posiadają wymagane dla realizacji w/w prac licencje oraz potwierdzone referencjami doświadczenie. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8. Brak jakiegokolwiek z wymienionych w pkt. 6 niniejszej SIWZ dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o spełnieniu tych warunków, pełnomocnictw lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie, zawierającego błędy, niewłaściwie poświadczonego (np.: nie poświadczenie klauzulą za zgodność z oryginałem odpisu lub kopii), lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa spowoduje wezwanie przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzuceniem oferty. 9. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wyklu¬czeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..
·                       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy - załącznik nr 8 do SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, c) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy prawo o zamówieniach publicznych - Załącznik nr 5 do SIWZ, d) kopie uprawnień osób wskazanych, jako osoby kierujące realizacją przedmiotu zamówienia, zatrudnionych przez Wykonawcę, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy - uprawnienia w zakresie dróg oraz oryginał lub kopia aktualnego zaświadczenia, potwierdzającego przynależność danej osoby do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, e) kopie dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, potwierdzające uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia wizualnej oceny stanu nawierzchni według metody BIKB-IBDM (licencja), ważne w dniu złożenia oferty i nie krócej niż do ustalonego terminu zakończenia prac, f) wykaz usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), zgodnie z wymaganiami zapisanymi w pkt.5.2.a , z dołączeniem referencji, potwierdzających wykonanie tych prac, wydanych przez jednostki dla których były one wykonane - Załącznik nr 6 do SIWZ (referencje w oryginale lub kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy), g) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, wyznaczonych do kierowania pracami i do nadzoru nad realizacją niniejszego zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ, h) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie , o którym mowa w ppkt. 6g, wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował, i) podpisany projekt umowy przez osobę upełnomocnioną do reprezentowania Wykonawcy - Załącznik nr 9 do SIWZ (podpisanie projektu umowy przez wykonawcę jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków w niej zawartych), j) pełnomocnictwo wykonawcy wiodącego - Załącznik nr 10 do SIWZ (załączyć tylko do ofert składanych przez wykonawców występujących wspólnie lub przez spółki cywilne)..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdkkozle.biuletyn.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu ul. Skarbowa 3E 47-200 Kędzierzyn - Koźle.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2008 godzina 09:45, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu ul. Skarbowa 3E 47-200 Kędzierzyn - Koźle, I piętro.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 

 Pliki do pobrania:

  

Podmiot udostępniający: Powiatowy Zarząd Dróg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Smarzoch
Data wytworzenia: 2008-12-12

 

SIWZ EWIDENCJASIWZ z załącznikami
SIWZ Z ZAłąCZNIKAMISIWZ z załącznikami
Metryczka
  • opublikowano:
    12-12-2008 13:59
    przez: Monika Smarzoch
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
47-200 Kedzierzyn-Koźle
ul. Skarbowa 3e
NIP: 749-20-417-92 REGON: 160212293

Dane kontaktowe:

tel.: 77 482 91 32, 77 482 91 33
fax: 77 482 91 32 w. 104
e-mail: drogi@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×